Badania

Głównym celem prac badawczych realizowanych w ostatnich latach w Zakładzie Systemów Identyfikacji było opracowanie uniwersalnej i elastycznej architektury urządzeń kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, stwarzającej możliwość łatwej adaptacji we wdrażanych systemach KD i RCP nowej generacji. W ich wyniku powstał sprzętowy moduł bazowy PACTA (Platform for Access Control and Time Attendance) będący podstawą do budowy różnych terminali zbliżeniowych i biometrycznych (w tym wykorzystujących technologię odczytu układu naczyń krwionośnych) oraz kontrolerów przejścia wykorzystujących różne techniki uwierzytelniania.

Na podstawie modułu bazowego zbudowano terminal biometryczny VeinGuard, który został następnie poddany badaniom obejmującym testy procedur i podprogramów obsługujących zasoby sprzętowe.

Innym projektem badawczym, związanym z powyższym, jest innowacyjne powiązanie technologii mobilnych z uwierzytelnianiem biometrycznym. Tendencja do koncentracji funkcjonalności w urządzeniach mobilnych wskazuje na potrzebę opracowania rzetelnego i niezawodnego sposobu uwierzytelniania za pomocą takich urządzeń. Technologie mobilne zostaną zaimplementowane do nowej generacji urządzeń zbudowanych według architektury opartej o sprzętowy moduł bazowy PACTA. Moduł PACTA zostanie rozszerzony o zespół komunikacji radiowej.

Uwierzytelnianie mobilne w systemie PACTA ma być narzędziem uniwersalnym i służyć szerokiemu gronu użytkowników. Dzięki mobilnemu uwierzytelnianiu, w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy nie będą potrzebne identyfikatory zbliżeniowe, które zostaną zastąpione przez urządzenia mobilne. W uwierzytelnianiu biometrycznym urządzenie mobilne będzie również nośnikiem wzorca biometrycznego. Każdy właściciel takiego urządzenia będzie w posiadaniu własnego wzorca biometrycznego. Wzorzec będzie więc pod kontrolą właściciela, dzięki czemu zostanie zapewniona prywatność przechowywanych danych, a to również zwiększy społeczną akceptowalność biometrii. Brak centralnych baz danych biometrycznych i systemów ich zarządzania wyeliminuje możliwość dostania się danych biometrycznych w niepowołane ręce.

Zainteresowania badawcze Zakładu kierują się również w stronę wykorzystania metod biometrycznych w strukturach typu inteligentny budynek (zwłaszcza dotyczy to osób pracujących w budynkach o specyficznym przeznaczeniu, np. hotele) oraz obszerniejszych strukturach typu smart city (również uwierzytelnianie mobilne). Analizowane są możliwości zastosowania biometrii w projektach związanych z „Internetem rzeczy" (Internet of Things – IoT) lub raczej „Internetem wszechrzeczy" (Internet of Everything – IoE) – w aspekcie dotyczącym „pierwiastka ludzkiego".

Jesteś tutaj: Home BADANIA